Zortam Mp3 Media Studio Pro 25.60

Zortam Mp3 Media Studio Pro 25.60

Zortam Corporation – 12,7MB – Freeware – Windows
ra khỏi 4 phiếu
Zortam Mp3 Media Studio is all-in-one Mp3 application that contains Mp3 ID3 Tag Organizer for searching and cataloguing Mp3 files into Mp3 library, editing ID3v1 and ID3v2.4 tags (ID3 Tag Editor,Mp3 Tag Editor, Mp3 Tagger), Zortam Mp3 Player with lyrics visualization, iPod to PC transfer, CD Ripper with album cover art/lyric support that uses CDDB (Internet Compact Disc Database) and automatically writes ID3v1 and ID3v2.4 tags.CD Ripper downloads album cover arts and lyrics from the Zortam Music Database(ZMLIMD) as you rip your CD (CD Ripper with lyric/cover art support), Mp3 Normalizer with custom volume level allows normalization of your Mp3's (Batch Mp3 Normalizer), search for song lyric from the internet (Batch Lyric Finder), search for album cover (album) arts (pictures) from the internet (Batch Cover Finder), batch lyrics and cover art finder from the internet (Batch Lyric-Cover Finder). Burn Audio or Mp3 CD (CD Burner), Create lyric book in html format (cover pictures are included) from ID3v2 tags (Lyric Book), convert Wav to Mp3 files and Mp3 to Wav files (Wav/Mp3 Converter), manage M3u playlists (Playlist Manager), rename files using ID3 tags (Mp3 Renamer), search for duplicate Mp3 files, (Search Duplicate Mp3's). Play Mp3's using your favorite Mp3 player or Zortam Mp3 Player, add karaoke (Kar) and midi (Mid) files directly to ID3 tag (Karaoke Manager). All lyrics and cover arts (album pictures) saved with Zortam Mp3 Media Studio are compatible with Winamp, Windows Media Player(WMP), iTunes and visible on your iPod and any other portable Mp3 Player that supports lyrics and cover arts.

Zortam Mp3 Media Studio is currently available in 12 languages.

Tổng quan

Zortam Mp3 Media Studio Pro là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Zortam Corporation.

Phiên bản mới nhất của Zortam Mp3 Media Studio Pro là 25.60, phát hành vào ngày 10/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Zortam Mp3 Media Studio Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 12,7MB.

Người sử dụng của Zortam Mp3 Media Studio Pro đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Zortam Mp3 Media Studio Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản